Tags
เจริญปัญญา  การ์ดอวยพร  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  โครงงานวิทยาศาสตร์  ค่าจ้าง  ฮ่องกง  เส้นหมี่  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  บลูเบอร์รี่  งานเพ้นท์  แบบทดสอบ  Presentation  ทอฟฟี่  นิพจน์  ทอด  forms  กล่องทิชชู  ปลากริม  การใช้ยา  ทรายอัด  ซิป  การไหลในช่องทางเปิด  ตารางค่าความจริง  วงจรตัดลูกคลื่น  ลูกชิ้น  ลูกเต๋า  windows  ชิฟฟ่อน  มารยาทชาวพุทธ  กระเป๋าผ้าฝ้าย  Samba  การหมุนมอเตอร์  โวลท์มิเตอร์  feel  การเลือกคู่  หลอดคายประจุ  ถั่วกวน  หมู  Road Signs  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  ชาลอท  บายศรี  เขียนแบบท่อ  เศรษฐกิจพอเพียง  ขนม.อาหาร  การส่องสว่าง  โมบาย  Log Server  ภาชนะดินเผา  
PDF พิมพ์

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415 แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย 

 
thank