Tags
แฟกทอเรียล  เช็ค  บริหารจิต  ตกแต่งจาน  ตัดผมหญิง  Validation Server Control  สาลี่  ริบหุ้น  การบัดกรี  การไหลในช่องทางเปิด  ทรัพย์สิน  ปักแต่ง  บลูเบอร์รี่  เครื่องมือกล  แรงดันแม่เหล็ก  ชานม  ดีท๊อกซ์ผม  fire extinguisher  แรงลอยตัว  ปักผ้า  ฟังก์ชั่น  ขนมขิง  การติดผ้า  SSH  ข้าวต้ม  คาปูชิโน  Office Equipment  วงจรเดลต้า  เสื้อคอกลม  แหล่งพลังงาน  แบบกางเกง  พีนัทบัตเตอร์  ผูกผ้าแบบระย้า  Mysql  Introduce  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  Web Server  พื้นที่ใต้โค้ง  คัสตาร์ด  safety equipment  เจริญปัญญา  หัวต่อพีเอ็น  ขนมปังม้วน  โวลต์มิเตอร์  น้ำสลัด  dangerous  สิ่งเสพติด  ความเร็วแสง  รังดุม  คำสั่ง Linux  
PDF พิมพ์

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415 แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย 

 
thank