Tags
แสงภายในอาคาร  ลอดช่อง  เฟรนว์โทส  นิพจน์  ความสามารถ  การมองเห็น  ปักเดินเส้น  demange  ตะโก้  กฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  Graphic  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  น้ำสลัด  กระเป๋าเอนกประสงค์  ระบบนิเวศ  กะหรี่พัฟท์  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  เยื่อไผ่  หลน  ผลตอบแทน  แบบแขนเสื้อ  แป้งจี่  ตกแต่งจาน  ผูกผ้าแบบระย้า  ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน  หมวก  ข้าวสาลี  การผูกผ้า  ผงกะหรี่  File Server  มะพร้าวเผา  OSI model  อัลมอนด์  งานฝีมือ  แรงดันแม่เหล็ก  ริบหุ้น  แหล่งพลังงาน  เสื้อผ้า  มัลติมิเตอร์  พับริบบิ้น  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  สมการเชิงเส้น  เป็ดย่าง  กล่องทิชชู  Interview  flow chart  ย่าม  การสะท้อนแสง  พล่า  
PDF พิมพ์

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415 แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย 

 
thank